Voor het onderzoek is literatuur bekeken en zijn 9 organisaties, 29 ouderen en 37 zorgverleners geïnterviewd. De focus van het onderzoek lag op kwetsbare ouderen die nog thuis wonen. Zij worden ouder en blijven langer zelfstandig thuis wonen, waarbij vaak verschillende vormen van zorg en ondersteuning aanwezig zijn. Er vormt zich in deze situatie een netwerk van formele en informele zorgverleners rondom de oudere.

Samenwerking zorgverleners

Zorgverleners geven in de interviews aan dat er meer sprake is van informatieoverdracht dan van samenwerking. In de netwerken zijn ook niet alle zorgverleners op de hoogte van elkaars betrokkenheid bij een kwetsbare oudere. De zorgverleners zelf geven meerdere malen aan dat voor een goede samenwerking korte lijnen en persoonlijk contact belangrijke voorwaarden zijn. ‘Formele afspraken over regie en signalering ontbreken in veel gevallen, waarbij zorgverleners vaak aangeven dat de regie bij de oudere zelf ligt. Hierbij is onduidelijk of en hoe de inschatting wordt gemaakt of de oudere hier toe in staat is. Daarnaast lijkt er onder de verschillende zorgverleners onduidelijkheid te zijn over welke zorgverlener verantwoordelijk is om dit in kaart te brengen.’

Ouderen geen zicht op situatie

De thuiswonende ouderen waren over het algemeen tevreden over de zorg en ondersteuning die zij op dat moment ontvingen, maar zij gaven aan zelf weinig zicht te hebben op de mate van samenwerking en afstemming binnen hun zorgnetwerk. De ouderen hadden het vaakst contact met de huishoudelijke hulp. De onderzoekers ontdekte ook dat ouderen niet graag om hulp vragen als dat nodig is. De grootste risico’s voor ouderen zijn: eenzaamheid/klein sociaal netwerk, vallen/persoonlijke ongevallen, de bezuinigingen in de langdurige zorg en niet in staat zijn om hulp te roepen als dit nodig is.

Rapportage

Deze rapportage is de eerste in een reeks van twee in het onderzoek naar ’toezicht op zorgnetwerken van thuiswonende kwetsbare ouderen van 75 jaar en ouder’ dat wordt uitgevoerd in het kader van de Academische Werkplaats Toezicht, gefinancierd door ZonMw. Binnen deze academische werkplaats wordt er nauw samen gewerkt met de IGZ.