Het aantal aanvragen van ggz-cliënten voor een Wlz-indicatie per 2021 is hoger dan verwacht. Hierdoor ontstaat vertraging in het proces van toekenning van de Wlz-indicaties door het CIZ én in het daaropvolgende proces van zorgbemiddeling door de zorgkantoren.

Hert ministerie van VWS, ZN/de Zorgkantoren, de VNG/gemeenten en het CIZ hebben een overgangswerkwijze (voor pgb en zorg in natura) opgesteld om de zorg bij de overgang naar 2021 te waarborgen en continueren. Het betreft vooral continuering van beschermd wonen, maar het kan ook gaan om extramurale Wmo-ondersteuning gaan. (Zie de overgangsregelingen onderaan dit bericht.)

VNG-reactie

De VNG is niet blij dat het opnieuw de gemeenten zijn die de problemen moeten oplossen bij een uitvoeringsorganisatie van VWS. En dit op het laatste moment in een periode van het jaar waarin gemeenten het al extra druk hebben. Voor de continuïteit van de ondersteuning aan de kwetsbare doelgroep die dit betreft, zijn gemeenten coöperatief.

Ambtshalve verlengen beschermd wonen of extramurale ondersteuning

Gemeenten wordt gevraagd om de beschikking van cliënten beschermd wonen of de extramurale Wmo-ondersteuning ambtshalve te verlengen tot 1 juli 2020 en daarop aansluitend de contractafspraken met de aanbieders. Het CIZ moet uiterlijk op 1 april een indicatie afgeven of afwijzen. Het zorgkantoor heeft maximaal 13 weken om na afgifte van de indicatie de zorgbemiddeling af te ronden.

Aanleveren kostengegevens cliënten beschermd wonen

Vanaf 2021 wordt macro een bedrag uit het gemeentefonds genomen van € 495 miljoen vanwege de verwachte uitstroom van 8.500 cliënten uit beschermd wonen naar de Wlz-ggz. Voor de nacalculatie geldt dat de berekening van de uitname zo dicht mogelijk ligt bij de daadwerkelijk wegvallende regionale gemeentelijke kosten. Centrumgemeenten worden gevraagd voor 29 januari 2021 de kostengevens van 2019 voor de cliënten Wmo-beschermd wonen aan te leveren bij het CBS. Zie voor deze, en aanvullende vastgestelde afspraken, met VWS staan in de bijlage onder dit bericht.

Meer informatie