WijkWijzer: nieuw platform voor leefbare en veilige wijken

Omgevingsrecht, Sociaal Domein

Terwijl de gemiddelde leefbaarheidsscores in ons land toenamen, zakten de meest kwetsbare wijken juist verder af. Verschillen tussen ‘goede’ en ‘slechte’ wijken namen en nemen toe. De wijk is weer terug op de agenda en de urgentie neemt toe.

Er is extra inspanning nodig voor deze kwetsbare gebieden, die vaak te maken hebben met een (uiteenlopende) combinatie en opeenstapeling van problemen op leefgebieden als wonen, werk, inkomen, opvoeding, onderwijs, veiligheid en gezondheid.

Platform WijkWijzer gelanceerd

Iedereen die werkt aan veilige en leefbare wijken kan nu terecht op het nieuwe online kennis- en leerplatform WijkWijzer. Het platform werd vandaag gelanceerd, tijdens de bijeenkomst ‘Dag van de Buurt’, door Andy Clijnk, programmamanager van het BZK-programma Leefbaarheid en Veiligheid. Clijnk: ‘WijkWijzer is onderdeel van ons interdepartementale verkenningsprogramma Gebiedsgerichte aanpak van Leefbaarheid en Veiligheid, en is tot stand gekomen in samenwerkingsverband van kenniscentra, het ministerie van BZK en de VNG’.

Aandacht voor leefbare en veilige wijken

VNG-directeur Leonard Geluk over WijkWijzer: ‘Leefbare en veilige wijken verdienen onze volle aandacht. Het gaat hierbij om de samenhang van wonen tot werk en van onderwijs tot zorg. Het is heel belangrijk dat er met WijkWijzer nu een platform is waar bewoners, wijkprofessionals en beleidsmakers elkaar kunnen vinden en versterken.

Leernetwerk voor gemeenten

Het platform biedt toegang tot alle relevante inzichten, onderzoeken, achtergrondinformatie, publicaties en praktijkvoorbeelden. Daarnaast ondersteunt WijkWijzer gemeenten binnenkort met een leernetwerk rond de aanpak van leefbaarheid en veiligheid, in eerste instantie door het beschikbare leeraanbod van kennis- en brancheorganisaties op dit terrein te ontsluiten. Zo worden de kennisbehoefte en leervragen van gemeenten, en het aanbod aan kennis en voorbeelden bij elkaar gebracht.

Verder ontwikkelen

De eerste versie van WerkWijzer is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, het ministerie van BZK, Movisie, Platform31, de VNG en het Verwey-Jonker Instituut. Het is de bedoeling het platform met de partners én de gebruikers verder te ontwikkelen.