Hoe dienen besluiten van algemene strekking, vergunningen en andere beschikkingen, plannen en overige overheidsinformatie per 1 juli gepubliceerd te worden volgens de Wet elektronische publicaties (Wep)? Dat staat in het overzicht dat KOOP en VNG hebben opgesteld.

De Wep verplicht gemeenten en gemeenschappelijke regelingen om alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht, in het officiële elektronisch publicatieblad te doen. Dit met behulp van de voorziening DROP (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties) dat beheerd wordt door KOOP (Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties). Elektronische bekendmaking van besluiten van algemene strekking is noodzakelijk voor de inwerkingtreding van de genomen besluiten. Als dat niet plaats vindt, zal het besluit geen rechtskracht verkrijgen.

Digitale attendering van de burger

De Wep introduceert digitale attendering van burgers op publicaties die betrekking hebben op hun woonomgeving. Hierdoor wordt bijgedragen aan brede bekendheid van de publicaties. Deze berichten worden per e-mail verzonden aan personen ouder dan 25 jaar die beschikken over een geactiveerd MijnOverheid-account en in dat kader een e-mailadres hebben opgegeven. Het is mogelijk om in MijnOverheid aan te geven dat men geen attenderingsmails wil ontvangen (opt-out). De uitrol van de attendering zal de komende periode geleidelijk, per regio, plaatsvinden.

Regeling elektronische publicaties

Op 3 mei jongstleden is de Regeling elektronische publicaties (Rep) in de Staatscourant gepubliceerd. De Rep stelt eisen aan de wijze waarop gepubliceerd dient te worden, waaronder de wijze waarop consolidatie van beleidsregels en verordeningen moet plaatsvinden.

Tarieven

In artikel 2.6 van de Rep en bijbehorend bijlage worden de tarieven voor het gebruik van DROP geregeld. De minister van BZK heeft het verzoek van de VNG om de kosten niet te verhogen niet gehonoreerd. De wijzigingen blijven volgens de minister beperkt tot aanpassing van de bedragen aan de inflatie en aanpassing van de inwonersklassen aan de schaalvergroting bij gemeenten.

Lokale implementatie

De Wep treedt op 1 juli in werking. Uit de dashboard van KOOP blijkt dat een aantal gemeenten nog niet klaar is voor de implementatie. Onder meer gebruikt een aantal gemeenten nog een verouderde koppelvlak 3pas. Deze gemeenten worden dringend geadviseerd zo spoedig als mogelijk met KOOP contact op te nemen.