Digitalisering speelt een steeds grotere rol in de samenleving. En ook de overheid maakt meer en meer gebruik van digitalisering. Dat stelt indringende eisen aan onze wetten en regels. Niet alleen in wetgeving waar digitalisering zelf het onderwerp is, maar ook als digitalisering het instrument is om een bepaald doel te bereiken. Deze steeds verdergaande digitalisering stelt ook eisen aan de wetgevingsadvisering van de Afdeling advisering. Daarom past de Afdeling advisering haar toetsingskader hierop aan. Want wat voor alle wetgeving geldt, geldt voor digitaliseringswetgeving in het bijzonder: een verantwoorde uitvoering begint met een zorgvuldige invoering.

Aanvulling toetsingskader

De Afdeling advisering maakt voor haar adviezen gebruik van een vast toetsingskader. Dat bestaat uit drie onderdelen: de beleidsanalytische toets, de juridische toets en de wetstechnische toetst. Het toetsingskader is geen afvinklijstje, maar zorgt ervoor dat bij voorbereiding van adviezen altijd alle relevante vragen aan de orde komen. Voor wet- en regelgeving met een digitaliseringsaspect worden deze drie toetsen aangevuld met vragen die juist bij dit soort wetgeving van groot belang zijn. Zoals hoe het voorstel zich verhoudt tot de mensenrechten, maar ook of bij algoritmische besluitvorming voldoende aandacht wordt besteed aan transparantie, controleerbaarheid en rechtsbescherming? Met deze aanvulling op haar toetsingskader wil de Afdeling advisering bijdragen aan de eenheid van wetgeving, zodat burgers en bedrijven niet steeds met andere regels voor dezelfde vraagstukken worden geconfronteerd.