Op 7 juni 2021 vond de slotbijeenkomst van het project Vroegsignalering schulden landt in Nederland plaats. Dit project heeft de afgelopen twee jaar gewerkt aan het uitwisselen van kennis en ervaring en het bundelen van alle kennis op de website vroegsignaleringshv.nl.

Ook is een groot netwerk opgebouwd en een monitor vroegsignalering ontwikkeld, waar inmiddels 107 gemeenten aan meedoen.

De landing van vroegsignalering gebeurde stapsgewijs. Eerst in een kopgroep van acht gemeenten onder leiding van de gemeente Nijmegen. Daarna in het programma ‘Vroegsignalering schulden landt in Nederland’. Dit werd een beweging waarin ruim 150 gemeenten actief zijn geworden. Het team droeg een bewezen succesvolle aanpak, kennis en ervaring, een monitor en een netwerk van gemeenten en ketenpartners over. Een echte beweging van onderop dus. Dat was ook het compliment dat Wouter Koolmees, demissionair ministerie van SZW, aan het projectteam gaf. ‘Het is heel positief dat gemeenten hier zelf het initiatief hebben genomen en ook zelf hebben gevraagd om vroegsignalering in de wet mogelijk te maken’. Zo is de nieuwe taak Wet gemeentelijke schuldhulpverlening vroegsignalering een verplichte taak geworden en is de gegevensuitwisseling met de vaste laste partners geregeld.

Bij de afsluiting is deze monitor overgedragen aan Divosa, die verder zal gaan met het ontwikkelen ervan en het aansluiten van gemeenten die nog niet meedoen. De kennis, ervaring, de website en het netwerk zijn overgedragen aan de VNG.