In het kort:

  • Er wordt een systeem uitgewerkt gebaseerd op één vast bedrag, vergelijkbaar met het Duitse systeem. Daarvoor is een beperkt aantal, eenvoudig vast te stellen gegevens nodig. Zo kunnen schuldenaar, schuldeiser en andere partijen die met het beslag te maken hebben (zoals een werkgever bij een loonbeslag) eenvoudig zien welke beslagvrije voet van toepassing is.
  • Om in uitzonderlijke situaties een hogere beslagvrije voet vast te kunnen stellen, kan een hardheidsclausule op grond waarvan de beslagvrije voet kan worden aangepast, uitkomst bieden. Toepassing hiervan blijft beperkt tot uitzonderingsgevallen.
  • De interdepartementale projectgroep zal de komende maanden deze lijn verder onderzoeken, toetsen op haalbaarheid en nader uitwerken. Daarbij betrekken we verschillende partijen uit het veld. Bij de uitwerking wordt ook rekening gehouden met het effect op andere relevante regelingen. Voor de zomer wordt men over de uitkomsten geïnformeerd.
Op korte termijn wordt ingezet op verbeteringen op het terrein van communicatie

Burgers vinden de informatie die door verschillende partijen wordt verstrekt vaak moeilijk te begrijpen. Velen worden afgeschrikt door het juridische taalgebruik en begrijpen niet dat zij door de juiste gegevens te verstrekken in aanmerking kunnen komen voor een hogere beslagvrije voet. Daarom worden op korte termijn de volgende maatregelen genomen:

  • Er komt bij het beslag uitgevaardigde exploot in plaats van de thans gebruikelijke bijsluiter een modelformulier ‘Bepaling beslagvrije voet’, dat op heldere wijze de schuldenaar informeert welke informatie hij moet verschaffen voor een juiste vaststelling van de beslagvrije voet;
  • Gerechtsdeurwaarders krijgen de aanbeveling hun werkprocessen zodanig aan te passen dat zij op twee extra momenten de schuldenaars wijzen op het belang van het aanleveren van de benodigde gegevens;
  • Het Rijk ontwikkelt een praktische tool op basis waarvan burgers snel en met beperkte informatie (bij benadering) hun beslagvrije voet kunnen berekenen. Zo kunnen zij eenvoudig zien of verdere actie wenselijk is. Daarbij wordt uiteraard gekeken welke tools al zijn ontwikkeld;
  • Het ministerie van Veiligheid en Justitie zal samen met de deurwaarders meer ruchtbaarheid geven aan jurisprudentie waarin duidelijkheid is gegeven over hoe met de vaststelling van de beslagvrije voet moet worden omgegaan. Dit gaat bijvoorbeeld over het buiten het beslag laten van reële onkostenvergoedingen;
  • De staatssecretaris van SZW gaat met overheidsorganisaties bespreken hoe de uitvraag van de – voor de vaststelling van de beslagvrije voet noodzakelijke – gegevens uniform vorm gegeven kan worden.