Schulinck is blij met de verduidelijkingen die zijn opgenomen m.b.t. de procedure van besluitvorming (afgeven beschikkingen) en de wettelijke verankering van het plan van aanpak (het nieuwe artikel 4a).

Ook is het goed dat de uitwisseling van persoonsgegevens een plaats krijgt binnen de Wgs. Om de Wgs daarvoor een toereikende grondslag te laten zijn, zijn echter nog verbeteringen nodig. Zo ontbreekt er in de artikelen 7a t/m 7d telkens een welbepaald en uitdrukkelijk omschreven doel voor gegevensverwerking. Dat is volgens de AVG wel een vereiste voor uitwisseling van persoonsgegevens.

Verbetering van het wetsvoorstel is ook nog mogelijk omdat de letterlijke tekst de gemeente ruimte laat om niets te doen met vroegsignalering.

Meer informatie over de voorgestelde wijzigingen kunt u vinden in de opinie van mr. Patricia Eickmans-van der Poel: Op weg naar efficiëntere gemeentelijke schuldhulp