Hieronder een samenvatting van het advies.

Het ontwerpbesluit

Het Besluit breed moratorium is een uitwerking van artikel 5 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Met het breed moratorium wordt voorzien in een zogenoemde ‘afkoelingsperiode’ van maximaal zes maanden. Tijdens die periode mogen schuldeisers niet verhalen op de goederen van de schuldenaar en geen goederen opeisen die in de macht van de schuldenaar liggen. In deze periode, waarvoor een verzoek aan de rechtbank moet worden gedaan, kan de schuldenaar ‘op adem komen’. Voorwaarde is dat het moratorium noodzakelijk is voor de schuldhulpverlening. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen ook nadere voorwaarden aan en verplichtingen voor de schuldenaar worden gesteld. Dit ontwerpbesluit is zo’n algemene maatregel van bestuur waarin die voorwaarden en verplichtingen worden geregeld.

Afwijking van de wet

Het ontwerpbesluit bevat bepalingen over de gevolgen van de afkoelingsperiode die afwijken van enkele wetten in formele zin. Artikel 5 van de Wgs biedt echter niet de ruimte om bij algemene maatregel van bestuur af te wijken van de wet. De Afdeling advisering merkt daarom op dat als de gewenste afwijkingen van wetten worden gehandhaafd, er een wetswijziging nodig is die niet bij dit ontwerpbesluit kan worden geregeld.

Bereik afkoelingsperiode

Verder kan uit de wettekst van artikel 5 van de Wgs niet volstrekt duidelijk worden afgeleid welke gevolgen het afkondigen van de afkoelingsperiode heeft. Bovendien bestaan er al regelingen die de schuldenproblematiek kunnen aanpassen, bijvoorbeeld het moratorium in de Faillissementswet en het beschermingsbewind in het Burgerlijk Wetboek. De Afdeling advisering adviseert daarom de onduidelijkheden over het bereik van de afkoelingsperiode weg te nemen en de meerwaarde ten opzichte van de bestaande regelingen dragend te motiveren.