Bestuursrechtelijke premie

Als iemand zijn basis zorgpremie niet betaalt, dan kan hij uiteindelijk te maken krijgen met een bestuursrechtelijke premie. Dat is een premie die in de plaats komt van de normale premie, en een stuk hoger is dan de normale premie. Daarnaast heeft hij natuurlijk ook nog de schuld aan de zorgverzekeraar voor de niet-betaalde premies.

Kwijtschelding

Op 12 juli 2016 is een regeling in werking getreden die voorziet in de mogelijkheid voor bijstandsgerechtigden om in aanmerking te komen voor kwijtschelding van deze bestuursrechtelijke premie en (een deel van) de achterstand in de betaling aan de zorgverzekeraar die is ontstaan.

Uitvoering door de gemeente

De gemeente kan op grond van deze regeling voor de bijstandsgerechtigde afspraken maken met de zorgverzekeraar. Er moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan. De bijstandsgerechtigde zal vervolgens (een deel van) zijn openstaande schuld aflossen via inhoudingen op zijn bijstandsuitkering. Ook zijn zorgverzekeringspremie wordt gedurende deze periode ingehouden op zijn uitkering. Als het proces met goed gevolg doorlopen wordt, dan zal aan het einde ervan de nog openstaande bestuursrechtelijke premie bij het Zorginstituut (dit instituut int de bestuursrechtelijke premie) en de nog openstaande schuld bij de zorgverzekeraar worden kwijtgescholden.

Het uitvoeringsproces en het initiatief om tot de kwijtschelding te komen ligt bij de gemeente, en meer specifiek de afdeling Participatiewet. Zowel gemeente als zorgverzekeraar als bijstandsgerechtigde moeten bereid zijn om aan deze regeling deel te nemen. Geen van allen zijn verplicht om deel te nemen aan dit proces.

Waar is dit geregeld?

Het bovenstaande is vastgelegd in artikel 6.5.6 van de Regeling zorgverzekering. Het is de uitwerking van artikel 18d lid 2 onderdeel d Zorgverzekeringswet.

Zie verder: Wijziging Regeling zorgverzekering 6.5.6