Het wetsvoorstel moderniseert de regeling in het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Rv) op grond waarvan bepaalde roerende zaken, niet registergoederen, vrij van beslag dienen te blijven. De modernisering krijgt vorm door een verduidelijking en uitbreiding van de lijst van beslagvrije zaken. Daarnaast wordt een soepeler regime geïntroduceerd voor personen die deelnemen aan een schuldbemiddelingstraject: in dat geval blijft de inboedel in zijn geheel, mits niet bovenmatig, beslagvrij.

Doel van het wetsvoorstel is het bij de tijd brengen van het beslagverbod roerende zaken zodat de regeling naar de huidige maatstaven van een democratische en welvarende verzorginsstaat voorziet in een humane behandeling van de schuldenaar bij het leggen van beslag op zijn roerende zaken, niet registergoederen.

Via zogeheten internetconsulatie kunt u uw commentaar geven op het concept wetsvoorstel. De einddatum is 15-03-2015.