In onze reactie komen de volgende punten aan de orde:

 • forfaitaire loonkostensubsidie
  • doelstelling
  • financiële risico’s
  • vervallen proefplaatsing
  • forfaitaire verstrekking en opeenvolgende dienstbetrekkingen
 • hoogte loonkostensubsidie
 • flexibele termijnen voor loonwaardebepaling
 • loonkostensubsidie voor jongeren met beperkingen
  • personen jonger dan 27 jaar die uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs kunnen volgen

  • uitbreiding groepen benoemd in artikel 10d lid 2 Participatiewet

 • indexering loonkostensubsidie aan wettelijk minimumloon

Inhoud concept wetsvoorstel
Het concept wetsvoorstel wijziging loonkostensubsidie Participatiewet beoogt de praktische uitvoering van de Participatiewet en de Wet banenafspraak te verbeteren. Het conceptwetsvoorstel is een gevolg van bestuurlijke afspraken tussen de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met sociale partners, gemeenten, de VNG en het UWV. Het doel is minder bureaucratie en een eenvoudigere uitvoering, zodat er minder belemmeringen zijn voor werkgevers om banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het conceptwetsvoorstel introduceert onder meer:

 • een forfaitaire loonkostensubsidie voor de eerste 6 maanden van een dienstbetrekking;
 • flexibele termijnen voor de loonwaardebepaling;
 • de mogelijkheid loonkostensubsidie voor jongeren met beperkingen die al werken; en
 • harmonisering van de premiekorting/mobiliteitsbonus voor mensen met scholingsbelemmeringen.