Het objectief verdeelmodel dat ten grondslag ligt aan de verdeling is op een aantal onderdelen verder verfijnd. Het onderzoek dat hiervoor nodig was is uitgevoerd in nauw overleg met de VNG, Divosa, de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv), verschillende gemeenten en deskundigen.

Het voorlopige macrobudget 2018 voor de gebundelde uitkering bedraagt € 5.918,2 miljoen. Dit macrobudget wordt circa € 30 miljoen hoger geraamd dan het definitieve macrobudget voor 2017. Het definitieve macrobudget 2017 voor de gebundelde uitkering bedraagt € 5.889,6 miljoen. Dit macrobudget is € 81,8 miljoen hoger vastgesteld dan het voorlopige macrobudget 2017. Het definitieve macrobudget 2017 is circa € 200 miljoen hoger dan het definitieve macrobudget 2016. Een nadere toelichting op het definitief macrobudget 2017 en het voorlopig macrobudget 2018 is opgenomen op rijkoverheid.nl.
De voorlopige verdeling in 2017 is iets aangepast vanwege het niet juist toepassen van de indicator “GGZ-gebruik in huishouden”. Een correcte toepassing leidt tot een iets gewijzigde verdeling: voor sommige gemeenten stijgt het budget, voor anderen daalt deze. Per saldo heffen de verschillen elkaar op. De verschillen zijn zeer beperkt. Gemiddeld hebben gemeenten 0,05% (circa € 7.500) te veel of te weinig budget gekregen. Bij de vaststelling van de definitieve budgetten 2017 is deze aanpassing in de verdeling verwerkt. In een apart bestand zijn de gecorrigeerde voorlopige budgetten 2017 opgenomen.

Bbz 2004

De definitieve budgetten Bbz 2004 voor 2017 en de voorlopige budgetten Bbz 2004 voor 2018 zijn ook bekend en via Rijksoverheid.nl te downloaden.