De Nationale ombudsman is er niet gerust op dat een stelselwijziging alleen zal leiden tot een substantiële en voor inburgeraars voelbare verbetering. Dat blijkt uit een rapport van de Nationale ombudsman. Een van de conclusies van het onderzoek is dat SZW per direct aan de slag moet met de tienduizenden inburgeraars die onder het huidige tekortschietende stelsel moeten inburgeren.

De ombudsman vindt het belangrijk om op het moment dat de kabinetsplannen zich ontvouwen vanuit ombudsperspectief aandachtspunten en handvatten voor de uitvoeringspraktijk naar voren te brengen.

Oproep aan gemeenten

De Nationale ombudsman roept de (gemeentelijke) overheid (onder meer) op te investeren in haar medewerkers, dan wel kundige externen in te schakelen om de inburgeringsplichtige maatwerk aan te bieden. Ook roept hij de (gemeentelijke) overheid op om ambitieus te zijn in de informatievoorziening.

Aan het eind van zijn rapport doet de Nationale ombudsman een appel op colleges van B&W, gemeenteraden en (gemeente)ambtenaren:

Aan het college van burgemeester en wethouders

Ga nu al aan de slag met de visie van de Nationale ombudsman. Kent u de inburgeraars in uw gemeente? Of is een inventarisatie noodzakelijk? Ga in gesprek met uw inburgeraars en vraag wat zij nodig hebben. Ga met de partners binnen uw gemeente in gesprek om te bezien wat er nu al gedaan kan worden om inburgeraars een goede start te geven. Moedig uw medewerkers aan om oplossingsgericht te zijn bij problemen die inburgeraars ervaren en geef hen de noodzakelijke ruimte. Werk proactief samen met anderen, zoals DUO, als de situatie daar om vraagt.

Aan gemeenteraadsleden

Bevraag het gemeentebestuur over hoe het er met de inburgeraars in uw gemeente voor staat en welke maatregelen het bestuur van plan is te nemen om nu al in te zetten op een goede begeleiding van inburgeraars.

Aan alle ambtenaren

U bent de schakel tussen de inburgeraar en de overheid en heeft daarmee een belangrijke rol te vervullen bij de hulp en ondersteuning van inburgeraars. Wij moedigen u aan om steeds vanuit het perspectief van de inburgeraar te kijken wat er nodig is. Mocht u al beginnen met het opstellen van een persoonlijk inburgeringsplan, zorg ervoor dat dit voldoende ruimte laat voor veranderende omstandigheden bij de inburgeraar. De oplossing en niet de regel is leidend. Vraag aan uw bestuurder om deze ruimte.