Meldpunt

Mensen die een signaal willen afgeven of een klacht of knelpunt willen indienen over de manier waarop de gemeente of het sociaal werkvoorzieningsbedrijf omgaat met de problemen waar zij in de praktijk tegen aanlopen, kunnen de ombudsman elke werkdag, tussen 9:00 en 17:00 uur bellen via het gratis telefoonnummer 0800-33 55 555. Of mailen naar beschutwerken@nationaleombudsman.nl.

De ombudsman verwacht eind 2019 het onderzoek af te ronden.

Animatie

De ombudsman heeft een animatie laten maken waarin aan de doelgroep wordt uitgelegd hoe een klacht of signaal met hem kan worden gedeeld.

Participatiewet

Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking kunnen op grond van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) – en sinds 1 januari 2015 op grond van de Participatiewet – aan het werk in een omgeving die rekening houdt met hun mogelijkheden en beperkingen.

De Nationale ombudsman publiceerde recent drie rapporten over individuele klachten van burgers die werkzaam zijn in de sociale werkvoorziening. De regelgeving over beschut werk is behoorlijk ingewikkeld. Niet iedereen weet waar hij of zij terecht kan met een klacht. Gemeenten werken soms samen in gemeenschappelijke regelingen en hebben de uitvoering van taken uitbesteed aan sociale werkplaats-bedrijven. Het is dan niet eenvoudig te achterhalen wie waarvoor precies verantwoordelijk is en bij wie een burger moet zijn met een probleem. De ombudsman vindt dat gemeenten een bijzondere verantwoordelijkheid hebben voor inwoners met een arbeidsbeperking. Oók als zij de uitvoering van de taken hebben uitbesteed of overgedragen. Mensen moeten kunnen rekenen op een luisterend oor en een informele en oplossingsgerichte aanpak.