Staatssecretaris Tamara van Ark: “Werk is belangrijk voor mensen. Het biedt mensen meer dan alléén inkomen; het biedt kansen op zelfontplooiing, geeft mensen eigenwaarde en zorgt voor sociale contacten. We hebben iedereen nodig. Hoewel er gelukkig steeds meer mensen met een beperking een baan vinden, staan er ook nu nog veel te veel mensen aan de kant. Dat is economisch onverstandig en ook moreel onacceptabel. Daarom is samen met gemeenten, werkgevers en cliënten gewerkt aan een reeks maatregelen om nog meer mensen met een arbeidsbeperking de mogelijkheid te bieden volwaardig mee te doen. Dit is een belangrijke stap op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt.”

Voorstellen

Samen met expertgroepen, praktijktafels met gemeenten en werkgevers, ervaringsdeskundigen, cliëntenvertegenwoordigers, vakbonden en het Centraal Plan Bureau is in de afgelopen maanden gewerkt aan:

  • voorstellen voor verbetering en vereenvoudiging van de loonkostensubsidie;
  • meer waarborgen voor ondersteuning op maat om aan het werk te komen en te blijven;
  • het wegnemen van knelpunten bij de no-riskpolis bij loonkostensubsidie;
  • een analyse van de arbeidsmarkt- en financiële effecten van financiering van de loonkostensubsidie;
  • een voorstel voor vrijlating van arbeidsinkomen in de participatiewet voor mensen die met loonkostensubsidie werken;
  • verbetering van de werkgeversdienstverlening;
  • actieplannen in 35 arbeidsmarktregio’s voor extra arbeidsbemiddeling voor werkzoekenden.

Voor een aantal van deze voorstellen is wetswijziging nodig. Inmiddels staat een wijziging van de Participatiewet open voor internetconsultatie. Het streven is om het wetsvoorstel na de zomer van 2019 aan de Tweede Kamer aan te bieden, zodat het mogelijk per juli 2020 in werking kan treden.

Simpel Switchen

Met het project “Simpel Switchen” wordt het voor mensen makkelijker en veiliger om stappen die ze in hun loopbaan kunnen zetten, ook daadwerkelijk gaan zetten. Hiermee worden drempels voor mensen om werk te aanvaarden weggenomen en overgangen soepeler. Zoals van beschut werk naar regulier werk of van dagbesteding naar beschut werk of van Wajong naar werk. Ook als men een stapje terug moet doen.

Een rekentool zorgt ervoor dat mensen beter inzicht krijgen in wat het financieel betekent als ze gaan werken. Ook wordt gewerkt aan manieren waarbij mensen zo min mogelijk last hebben van verrekeningen met de uitkering achteraf.

Cijfers

Al deze voorstellen zijn nodig, omdat circa de helft van de mensen met een arbeidsbeperking nog aan de kant staat. Het aandeel werkgevers dat mensen met een arbeidsbeperking in dienst heeft is minder dan 10 procent. Belangrijk instrument om deze situatie te verbeteren is de afspraak over extra banen in de markt en bij de overheid: “de banenafspraak”. Uit de laatste trendrapportage van UWV blijkt dat de trend voor 2018 positief is, in totaal zijn ruim 53.000 extra banen gerealiseerd.

Beschut werk

Ook de aantallen plekken beschut werk kent een stijgende lijn, hoewel we er nog niet zijn. Beschut werk is bedoeld voor mensen die meer begeleiding of aanpassing van hun werkplek nodig hebben, dan van een reguliere werkgever kan worden verwacht. Eind 2018 werkten ruim 2500 mensen in beschut werk. Dat zijn er meer dan twee keer zoveel als eind 2017 toen het er bijna 1200 waren. We kijken waarom de doelstelling nog niet volledig is gehaald, onder meer door in gesprek te gaan met gemeenten waar het wel lukt en door te kijken bij gemeenten waar het nog niet is gelukt, wat we kunnen doen. Dit staat in de brief ‘voortgang beschut werk’, die staatssecretaris Van Ark ook vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het streven is om de evaluatie voor de SZW begrotingsbehandeling in het najaar aan de Tweede kamer te sturen, in het kader van de evaluatie van de Participatiewet.