In de begeleidende brief geeft hij een korte reactie op de evaluatie. In een nog te verzenden brief over de aanpassingen van het huidige inburgeringsstelsel zal hij uitvoeriger in gaan op hoe hij de in het evaluatierapport naar voren gebrachte knelpunten en aanbevelingen wil verwerken in het nieuwe stelsel.

De participatieverklaring is niet meegenomen in de evaluatie van de Wet inburgering 2013, die focust op de periode 1 januari 2013 tot en met 1 oktober 2017. De participatieverklaring is namelijk pas recent, per 1 oktober 2017, onderdeel van de Wet inburgering en wordt in die bewuste context nog niet zo lang uitgevoerd door gemeenten. De termijn van een jaar waarbinnen het participatieverklaringstraject moet zijn doorlopen is nog niet verstreken.