Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is er sinds juli 2015 een nieuwe WW-systematiek op basis van inkomstenverrekening. Deze systematiek heeft een structureel verhogend effect op het aantal lopende WW-uitkeringen. Dit komt enerzijds doordat mensen die gaan werken een aanvulling uit de WW kunnen behouden en anderzijds doordat het recht op uitkering pas wordt beëindigd in de uitkeringsadministratie nadat gebleken is dat de opgegeven inkomsten overeenkomen met de inkomstenopgave van de werkgever in de Polisadministratie.

UWV verstrekt minder nieuwe WW-uitkeringen
UWV verstrekte de eerste helft van dit jaar 262 duizend nieuwe WW-uitkeringen, dat is ruim 27 duizend minder (-9 procent) dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor 55-plussers bleef de daling beperkt tot 2 procent. Alle sectoren, met uitzondering van het grootwinkelbedrijf, lieten in de eerste zes maanden van dit jaar een daling zien van het aantal nieuwe WW-uitkeringen. Met name vanuit de sectoren bouwnijverheid (-21 procent) en zorg/welzijn (-20 procent) kwamen er minder aanvragen voor een uitkering binnen.

Bijna 40 duizend werklozen minder
In de eerste helft van 2016 daalde het aantal werklozen van 588 duizend in december 2015 tot 550 duizend in juni 2016. Het werkloosheidspercentage nam in deze periode af van 6,6 naar 6,1. Zowel bij mannen als vrouwen daalde de werkloosheid. Wel is de werkloosheid onder vrouwen hoger dan onder mannen; 6,6 tegen 5,7 procent. Ondanks een lichte toename in het eerste kwartaal was ook de jeugdwerkloosheid in juni lager dan in december.

Meer mensen met werk
In Nederland wonen 12,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan had in juni 65,7 procent betaald werk. Dat zijn bijna 8,4 miljoen mensen, waarvan 4,5 miljoen mannen en ongeveer 3,9 miljoen vrouwen. Vanaf het begin van dit jaar is het aantal mensen met betaald werk met ruim 80 duizend toegenomen. De toename was bij vrouwen groter dan bij mannen.

De overige bijna 4,4 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar hebben geen betaald werk. Hiervan zijn er 550 duizend werkloos en 3,8 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.

Meer mensen op arbeidsmarkt remt afname werkloosheid
De stijging van het aantal mensen met werk was in het eerste half jaar groter dan de afname van het aantal werklozen. Dat komt door mensen die (op)nieuw de arbeidsmarkt opkomen en niet meteen een baan vinden. Hierdoor daalt de werkloosheid wat minder hard. Er zijn wel meer werklozen die betaald werk vinden dan mensen met werk die werkloos worden.