Uit de trendrapportage blijkt ook dat er eind maart 2017 204.074 mensen met een geldige grondslag in het doelgroepregister stonden. Dat is een afname van 43.665 personen ten opzichte van de nulmeting. De afname kan, gelijk aan de vorige kwartalen, vooral worden verklaard door de herindeling Wajong. UWV kijkt in de periode 2015-2017 voor alle mensen in de oude Wajong en Wajong 2010 of zij beschikken over arbeidsvermogen. Voor mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, wordt de registratie in het doelgroepregister beëindigd.

Het aantal personen in het doelgroepregister dat valt onder de participatiewet, is dit kwartaal sterker toegenomen dan in eerdere kwartalen. Deels is dit te verklaren doordat 1.664 nieuwe personen via de praktijkroute zijn ingestroomd. Dat gebeurde dit kwartaal voor het eerst. Het gaat hierbij voor het grootste deel om mensen die in 2016 al werkten op basis van verminderde loonwaarde en die per 1 januari 2017 het recht kregen om opgenomen te worden in het doelgroepregister. De banen van deze mensen tellen dit kwartaal dus ook voor het eerst mee voor de banenafspraak.

Drie rapportages

Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak op regionaal niveau. Daarom publiceert UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal drie rapportages op regionaal en landelijk niveau:

  • De regionale trendrapportage geeft aan hoe de omvang van de doelgroep populatie zich ontwikkelt en hoeveel banen (in de definitie van de banenafspraak) in de regio’s gerealiseerd zijn. 
  • De factsheet banenafspraak is bedoeld als verdieping op de regionale trendrapportage banenafspraak en zoomt vooral in op (het verloop van) het aantal werkzame personen. 
  • De publicatie transparantie van klantprofielen geeft inzicht in de vorderingen op het terrein van het aantal mensen dat behoort tot de doelgroep van de banenafspraak en door UWV en gemeenten (anoniem) voor het voetlicht wordt gebracht. 

Cijfers regionale rapportages zijn indicatief

De regionale trendrapportage en de factsheets banenafspraak geven een indicatie over de voortgang van het aantal banen per arbeidsmarktregio ten opzichte van de nulmeting en ten opzichte van eerdere kwartalen. De regionale rapportages zijn niet geschikt als officiële meting van de realisatie van de banenafspraak, omdat deze meting jaarlijks plaatsvindt. Bovendien worden de banen via uitzendcontract of detachering in de kwartaalrapportages niet uitgesplitst naar overheid en markt. Aan het eind van het parlementaire jaar is de Tweede Kamer door SZW door middel van de 2-meting geïnformeerd over de officiële stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de banenafspraak.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden in een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden over de regionale rapportages.