Cijfers over 2015 zijn er nog niet, maar het stijgt waarschijnlijk niet verder, omdat de economie uit het dal kruipt en de werkloosheid daalt, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daar staat tegenover dat de komst van vluchtelingen ook invloed kan hebben op de cijfers. Wanneer een vluchteling een verblijfsvergunning krijgt, heeft hij of zij recht op een uitkering.

2 miljoen huishoudens ontvangen uitkering
In totaal krijgen bijna 2 miljoen huishoudens een uitkering. Wanneer die uitkering minstens 40 procent van het bruto inkomen vormt, geldt een huishouden als sterk afhankelijk. De meesten zijn arbeidsongeschikt, zitten in de bijstand of zijn werkloos. Daarnaast is er een kleine groep die bijvoorbeeld een Wajong-uitkering krijgt, voor gehandicapte of langdurig zieke jongeren. Gepensioneerden zijn niet meegenomen, omdat zij niet meer werken en dus geen salaris hebben.

Uitkeringsafhankelijkheid
Eenoudergezinnen en allochtonen zijn volgens het CBS relatief vaak sterk afhankelijk van een uitkering. Ongeveer de helft van de afhankelijken zit daar langdurig in, dus minstens vier jaar achter elkaar.

Het percentage afhankelijken is nu even hoog als in 2004 en 2005. In de jaren erna was het percentage een tijdje gedaald doordat de economie groeide. Maar door de crisis zijn we vanaf 2008 weer teruggekomen op het oude niveau.

Toch is er een verschil met tien jaar geleden. Het totaal aantal uitkeringen ligt nu namelijk hoger, terwijl de afhankelijkheid ervan even hoog is als toen. Dat komt mogelijk doordat er meer tweeverdieners zijn. Als iemand dan werkloos raakt, is er vaak een ander inkomen om op terug te vallen.