Ongeveer 21 procent van de totale gemeentelijke uitgaven ging in de sectoren ‘Werk en Inkomen’ in heel Nederland om. Dit is ruim 11.150 miljoen euro. Het grootste deel (80 procent) van dit bedrag is afkomstig van het rijk. De rest wordt gefinancierd uit de algemene middelen van gemeenten.

Werk

De gemeentelijke uitgaven van de sector ‘werk’ zijn vanaf 2009 gedaald met 6,7% en de productie met 0,4% per jaar. Dit betekent dat sprake is van een daling van de kostprijs van 6,3%. Er bestaan geen aanknopingspunten voor de conclusie dat deze daling bij de sector ‘werk’ ten koste is gegaan van de kwaliteite en en effectiviteit van de dienstverlening. In totaal is in 2012 in de sector ‘werk’ zo’n 3.620 miljoen euro omgegaan. Daarvan was
740 miljoen euro voor participatie en 2880 miljoen euro voor de sociale werkvoorziening.

Inkomen

Dit beeld is niet terug te zien bij de sector ‘inkomen’. Bij deze sector is geen sprakie van een kostendaling, maar ook geen sprake van een kostenstijging. De totale gemeentelijke uitgaven voor de uitvoering van de Wwb (nu: Participatiewet) vergden in 2012 een bedrag van 7530 miljoen euro, waarvan 6570 miljoen euro voor uitkeringen
en 960 miljoen euro voor de uitvoering. Er zijn sinds de crisis (2009) meer uitkeringen verstrekt. Deze toename kan voor een deel worden toegeschreven aan het ongunstige economische klimaat en de beperkingen van de WW-duur. Een positieve ontwikkeling is dat de wachttijd op een uitkering is teruggelopen. Wel is er meer fraude geconstateerd. Jarenlang werd bij3,5 procent van het aantal uitkeringen fraude geconstateerd. In 2012 is dat percentage gestegen tot 4. De klanttevredenheid van bijstandontvangers toont een licht positieve tendens.