Het conceptwetsvoorstel strekt er toe de praktische uitvoering van de Participatiewet en de Wet banenafspraak verder te verbeteren. Er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met sociale partners, gemeenten, de VNG en het UWV. Het doel van het conceptwetsvoorstel is minder bureaucratie en een eenvoudigere uitvoering, zodat er minder belemmeringen zijn voor werkgevers om banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Het conceptwetsvoorstel introduceert onder meer:

– een forfaitaire loonkostensubsidie voor de eerste 6 maanden van een dienstbetrekking;
– flexibele termijnen voor de loonwaardebepaling;
– de mogelijkheid loonkostensubsidie voor jongeren met beperkingen die al werken; en
– harmonisering van de premiekorting/mobiliteitsbonus voor mensen met scholingsbelemmeringen.

Klik hier voor het conceptwetsvoorstel.