Acute noodsituatie
De CRvB heeft geoordeeld dat het college bijzondere bijstand moet verlenen voor neurofeedbackbehandelingen. De kosten van die behandelingen vallen niet onder de basisverzekering voor ziektekosten en zijn in dit geval voor een klein deel vergoed via een aanvullende ziektenkostenverzekering. Er kan alleen bijzondere bijstand worden verleend indien er sprake is van een acute noodsituatie als de omstandigheden waarin de belanghebbende verkeert op geen enkele andere wijze te verhelpen zijn, zodat het verlenen van bijzondere bijstand volstrekt onvermijdelijk is. Er is sprake van een dergelijke noodsituatie als de situatie van levensbedreigende aard is of blijvend psychisch of lichamelijk letsel of invaliditeit tot gevolg heeft. De CRvB oordeelde dat er in dit geval sprake was van een acute noodsituatie en dat het college bijzondere bijstand had moeten verlenen. Het college had nadere verplichtingen kunnen verbinden aan het verlenen van bijzondere bijstand. Daarbij valt te denken aan het opleggen van de voorwaarde om binnen vier weken met een concreet behandelingsplan te komen van de behandelaar.

Medisch advies
In deze situatie ging het om een man met neurologische aandoeningen en depressieve klachten. Hij heeft op eigen kosten neurofeebackbehandelingen ondergaan tot hij dit niet meer kon betalen. Het college heeft geen bijzondere bijstand verleend, omdat er geen sprake zou zijn van een acute noodsituatie. De CRvB is echter van mening dat er in dit geval wel sprake was van een acute noodsituatie, omdat uit medisch adviezen van  psychiaters blijkt dat de neurofeedbackbehandeling de klachten aanzienlijk verminderd en stoppen met de behandeling in de toekomst zou leiden tot depressie met kans op suïcidaliteit.