De miljoenennota 2023 is verschenen. Voor de Participatiewet en Inburgering zijn onder andere de volgende items van belang.

Participatiewet

Het kabinet wil de Participatiewet wijzigen, zodat deze meer aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de mensen om wie het gaat. Dit staat in het wetsvoorstel breed offensief. Daarnaast wordt het voor werkgevers eenvoudiger om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te houden. De beoogde inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is 1 januari 2023.

Voorts wordt met dit wetsvoorstel de kostendelersnorm gewijzigd zodat jongvolwassenen tot 27 jaar niet meetellen als kostendelers voor hun huisgenoten. Dit zorgt ervoor dat jongvolwassenen van 21 tot 27 jaar niet langer meetellen als kostendeler voor de bijstandsuitkering van huisgenoten. Bijvoorbeeld kinderen van een bijstandsgerechtigde. De regering wil met deze wetswijziging ervoor zorgen dat ouders met een bijstandsuitkering geen inkomensonzekerheid ervaren zodra inwonende kinderen 21 jaar worden en wil zo bijdragen aan het voorkomen van dak- en  thuisloosheid onder jongeren.

Inburgering

In 2021 is er een verkenning uitgevoerd naar verbetermogelijkheden binnen de Wi 2013, waarbij ook is gekeken naar het wegnemen van een aantal hardheden in wet- en regelgeving. Een deel van de aanpassingen voortkomend uit het verbeterplan Wi 2013 zal naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treden. Het gaat daarbij onder meer om een versoepeling van de ontheffingsmogelijkheden voor moeilijk lerende jongeren. De extra kosten voor DUO worden gefinancierd vanuit de reeds beschikbare middelen voor het verbeterplan Wi 2013.

Voor de onderwijsroute worden opties verkend voor een structurele inbedding binnen het inburgeringsstelsel. Tot en met 2025 wordt aan gemeenten gevraagd conform de huidige regelgeving de onderwijsroute aan te bieden. Hiervoor wordt vanaf 2023 tot en met 2025 cumulatief € 35 miljoen extra beschikbaar gesteld.