Derde pijlerpensioenvermogen
In de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling waardoor vrijlating van  pensioenvermogen van zzp’ers onder voorwaarden plaatsvindt. Het kabinet heeft gemeenten gevraagd hier in 2015 al rekening mee te houden.
Tot nu toe moesten zzp’ers vaak hun pensioen opeten als ze een beroep deden op de bijstand, omdat het derde pijlerpensioenvermogen (lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen) niet is vrijgelaten.

Extra geld
Gemeenten krijgen extra geld om mensen, die voorheen in aanmerking zouden komen voor Wajong en Wsw, met loonkostensubsidie aan het werk te helpen.

Integratieuitkering
 In het kader van de Participatiewet zijn het macrobudget Wsw en het Participatiebudget gemeenten structureel overgeboekt naar de integratie-uitkering sociaal domein van het Gemeentefonds. Voor de periode 2015 – 2017 blijven deze middelen onderdeel uitmaken van het SZA-kader.

Wetsvoorstel tot harmonisatie van instrumenten in de Participatiewet
Het instrumentarium van het UWV en gemeenten om de doelgroep van de banenafspraak aan het werk te helpen verschilt van elkaar. In de Werkkamer zijn afspraken gemaakt om dit instrumentarium voor de gehele doelgroep van de banenafspraak zoveel mogelijk te harmoniseren. De afspraken zijn uitgewerkt in een wetsvoorstel tot harmonisatie van instrumenten in de Participatiewet dat in behandeling is bij het parlement. Het wetsvoorstel voorziet in:

  • een uniforme no-riskpolis van het UWV voor werkgevers die mensen uit de Participatiewet in dienst nemen die behoren tot de doelgroep banenafspraak. Deze no-riskpolis is al beschikbaar voor Wajongers;
  • een uniforme mobiliteitsbonus voor werkgevers die Wajongers of mensen uit de doelgroep banenafspraak vanuit de Participatiewet in dienst nemen.

        Het wetsvoorstel geldt voor de periode 2016-2020.
         
Wet taaleis Participatiewet
De Wet taaleis Participatiewet geldt vanaf 1 januari 2016 voor nieuwe instroom in de bijstand en vanaf 1 juli voor alle bijstandgerechtigden. Deze wet regelt dat bijstandsgerechtigden die onvoldoende de Nederlandse taal beheersen en daardoor worden belemmerd bij hun inschakeling op de arbeidsmarkt, de verplichting wordt opgelegd om de Nederlandse taal te leren. Als iemand aantoonbaar en verwijtbaar niets of te weinig doet om het gewenste taalniveau te bereiken, kan dit leiden tot een verlaging van de uitkering.
     
Vereenvoudiging beslagvrije voet en beslagregister
De regels rond de beslagvrije voet worden vereenvoudigd. Daarbij zullen ook de bijzondere incassobevoegdheden worden bezien. De benodigde wetswijziging, waaronder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zal naar verwachting in 2016 aan de Tweede Kamer worden gezonden.