Het aantal mensen met een bijstandsuitkering neemt sinds 2009 toe. Vooral werkzoekende 45-plussers hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt. Eenmaal in de bijstand is een terugkeer naar werk lastig. Volgens recente cijfers begint in deze groep de werkloosheid wel iets af te nemen, maar het beroep op de bijstand in deze leeftijdscategorie is niet kleiner geworden, stelt het CBS. In de leeftijdsgroep van 27 tot 45 jaar is de vraag om bijstand weinig toegenomen. In deze groep kwamen er vorig jaar nog geen 2000 uitkeringsgerechtigden bij.

Het aantal jongeren tot 27 jaar met bijstand is met 4000 gestegen. Deze stijging komt voor een deel door de toename van jongeren die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, naar schatting zo’n 2000 à 3000. Tot 2015 konden zij in veel gevallen een beroep doen op de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Maar sinds de invoering van de participatiewet in januari 2015 is de toelating tot de Wajong beperkt. De instroom in de Wajong is sindsdien drastisch afgenomen. In 2014 ging het om zo’n 1400 personen per maand, in 2015 waren dat er 300, aldus het CBS.

Seniorenorganisatie ANBO laat in een reactie weten het ,,zeer zorgwekkend” te vinden dat vooral meer 45-plussers in de bijstand terecht komen. Volgens directeur-bestuurder Liane den Haan wordt dat deels veroorzaakt door het kabinetsbeleid. ,,Door de verkorting van de WW-duur komen mensen sneller in de bijstand terecht. ANBO heeft hier destijds al voor gewaarschuwd. Daarnaast leidt de inkomensterugval waar deze groep mee te maken krijgt tot verontrustende situaties.”