De afgelopen jaren is veel gebeurd op het gebied van professionalisering in de jeugdzorg. Er is een beroepsregistratie voor hbo-ers en wo-ers in het Kwaliteitsregister Jeugd en daarmee ook binding aan professionele standaarden en het tuchtrecht. In andere branches in het jeugddomein (jeugd-ggz, gehandicaptenzorg, jeugdgezondheidszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening) zijn competentieprofielen herijkt en professionals bijgeschoold. Voor een deel van de professionals bestond registratie in het BIG-register al langer als instrument om de kwaliteit te bevorderen.

18 duizend jeugdzorgmedewerkers

Tussen 2007 en 2014 liep het Actie- en Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg. Inmiddels hebben ruim 18.000 jeugdzorgwerkers zich aangemeld voor registratie bij het BAMw, zijn ruim 800 orthopedagogen aangemeld voor registratie bij het NVO-jeugdzorgregister; en bijna 400 kinderpsychologen bij het NVO-jeugdzorgregister. Dankzij deze registratie en aanmeldingen is de beoogde professionalisering van de sector nu stevig geborgd, aldus het NJi.

Tuchtrecht

Toch is er nog veel werk te doen. Veel organisaties moeten de manier waarop het werk gereflecteerd wordt beter inrichten, zodat voldaan wordt aan gestelde (her)registratie-eisen. Ook moeten cliëntenraden meer betrokken worden bij de professionalisering, bijvoorbeeld door hen te informeren over de mogelijkheden van het tuchtrecht. Tenslotte moeten veel organisaties nog een goed – gecertificeerd en geaccrediteerd – scholingsaanbod opzetten, zodat medewerkers naast extern ook intern voldoende studiepunten kunnen behalen voor hun herregistratie.

2015-2018

Om de jeugdhulp verder te professionaliseren is er voor 2015 tot 2018 een plan van aanpak opgesteld. De staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (V en J) benadrukten allebei bij de uitreiking van het rapport het belang van professionalisering in het jeugddomein. Daarom ondersteunen ze de vervolgstap de komende jaren. Een van de doelen is ervoor te zorgen dat alle professionals in een hbo- of hogere functie vanaf 2020 geregistreerd staan.