2018 is het eerste jaar dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) een werkplan uitbrengt na het samengaan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Jeugdzorg (IJZ). Na jaren van toenemende samenwerking zijn beide inspecties op 1 oktober 2017 organisatorisch samengegaan.

Een veranderend zorglandschap

De zorg en de maatschappij veranderen. Mensen kregen vroeger vaak zorg binnen de muren van een instelling. Steeds vaker krijgen mensen nu zo lang mogelijk zorg en hulp thuis. Er wordt meer rekening gehouden met de eigen wensen en behoeften van patiënten en cliënten. De inspectie kijkt ook in 2018 vanuit het perspectief van de burger naar de zorg en jeugdhulp.

Vanuit de samenleving is er een roep om meer openheid. De inspectie verwacht van zorgaanbieders dat zij open zijn, bijvoorbeeld over het leren van incidenten. Zelf gaat de inspectie de komende tijd ook meer resultaten van het toezicht actief openbaar maken. En zij geeft inzicht  in de manier waarop ze haar toezicht uitvoert.

Verder gaat inspectie informatie uit het werkplan 2018  toegankelijk  maken voor een breed publiek op de IGJ-website. Zo  kunnen zorgaanbieders, patiënten, cliënten en andere geïnteresseerden terugvinden welke keuzes de inspectie maakt in haar toezicht in 2018.

Netwerkzorg

In 2018 heeft de inspectie bijzondere aandacht voor netwerkzorg. Patiënten en cliënten maken steeds vaker gebruik van zorg op maat thuis, met zoveel mogelijk eigen regie. Dit vraagt om zorg die over de grenzen van individuele zorgaanbieders, vakgebieden en  sectoren heen gaat: netwerkzorg. Denk bijvoorbeeld aan een zorgnetwerk van een cliënt met een mantelzorger, huisarts, fysiotherapeut, wijkverpleegkundige, hulp in de huishouding, medisch specialist, de Wmo-dagbesteding en de apotheker. De kwaliteit van deze zorg is steeds meer afhankelijk van goede samenwerking tussen zorgaanbieders en hulpverleners.