Wat vind je in de app?

In deze nieuwe versie zitten nu ook informatie-flows voor jeugdhulpverleners die informatie willen opvragen of verstrekken aan andere professionals, zoals andere jeugdhulpverleners, jeugdartsen of -psychiaters, voogd of jeugdreclasseerder, gemeente of wijkteam.

  • In de app vinden jeugdhulpverleners antwoord op vragen als: ‘Waar moet ik rekening mee houden als ik gegevens opvraag?, en ‘Wat als ouders het niet met elkaar eens zijn?’
  • Stappenplannen voor het maken van afwegingen. Bijvoorbeeld over het doorbreken van het beroepsgeheim zonder toestemming.
  • De app bevat uitgebreide informatiepagina’s over bijvoorbeeld tuchtrecht, ouderlijk gezag en leeftijdsgrenzen.
  • Informatie over het doen van meldingen bij de Raad, Veilig Thuis of in de Verwijs Index Risicojongeren en het organiseren van casusoverleggen.

Wie zijn erbij betrokken?

De Privacy App Jeugd is een initiatief van de manifestpartners ‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’. Dit is een coalitie van VNG, branche- en beroepsorganisaties in de jeugdhulp en jeugdbescherming, waaronder GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, NIP, Sociaal Werk Nederland en KNMG. De app kwam tot stand met financiële bijdragen van VWS, VenJ en BZK.