Na de invoering van de Jeugdwet in 2015 steeg het aantal kleinschalige zorginstellingen explosief. IGJ wilde weten wat de ervaringen zijn van deze instellingen met haar toezicht. Daarom vroeg zij het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg, Nivel, om deze ervaringen te toetsen op basis van een selectie van de betreffende zorginstellingen.

Toezicht

De instellingen zijn over het algemeen tevreden over de inspectiebezoeken. Wel vinden ze dat de IGJ meer accent kan leggen op haar adviserende rol naar de instellingen om de kwaliteit en veiligheid van hun zorgaanbod te blijven verbeteren. Daarnaast willen instellingen in deze sector graag dat de IGJ meer dan nu het geval is oog heeft voor de complexe omgeving waarin zij opereren.

Beoordeling

Niet alle ondervraagde instellingen vinden het toetsingskader geschikt, vooral omdat dit onvoldoende rekening houdt met de kleinschaligheid. Zij beoordelen daarom de nuttigheid van een beoordeling verschillend. Wanneer inspecteurs in gesprek gingen met de instellingen om zich een beeld te vormen over de praktijk dan werd de beoordeling als nuttig en leerzaam ervaren. Gebeurde dit niet dan werd het oordeel van IGJ als minder nuttig ervaren.

Bij de communicatie over de beoordeling van de inspectie zijn verbeteringen mogelijk. Zo helpt een transparante communicatie over de aanleiding en het resultaat van de inspectie, zeker wanneer er sprake is van een onaangekondigd bezoek op basis van signalen die de IGJ krijgt.

Vervolg

De IGJ is op dit moment bezig met verbetering van de effectiviteit en de efficiëntie van het toezicht op de jeugdzorg met het programma ‘vernieuwen toezicht’. We gebruiken de concrete uitkomsten van dit onderzoek om toetsingskader, toezichtmethode en instrumenten verder door te ontwikkelen. Daarmee kunnen we recht doen aan de complexiteit en verscheidenheid van de jeugdzorg.