De Leidraad Meldingen Jeugd is de basis voor de behandeling van verplichte- en andere meldingen binnen de jeugdhulp door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Veiligheid en Justitie. De Leidraad is vooral bedoeld voor organisaties en solistisch werkende jeugdhulpverleners die calamiteiten en geweld moeten melden op grond van de wet.

Bij deze herziening zijn ook verduidelijkingen en enkele aanpassingen aangebracht. Een belangrijke aanpassing is de toevoeging van een termijn van 6 weken voor de instelling of jeugdhulpaanbieder die moet onderzoeken of er wel sprake is van een verplichte melding. Met deze wijziging wordt de werkwijze op dit punt gelijkgetrokken met de werkwijze bij verplichte meldingen op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De inspecties verwachten dat deze Leidraad duidelijkheid en houvast biedt over de procedure en werkwijze van het toezicht naar aanleiding van (verplichte en andere) meldingen. Waar nodig zijn de artikelen in de Leidraad voorzien van een toelichting.