In 2015 werd de Jeugdwet ingevoerd. Hiermee ging de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp naar de gemeenten. Nog niet alle doelen van deze stelselwijziging zijn gerealiseerd, blijkt uit de eerste evaluatie van de wet. Minister De Jonge heeft de aanbevelingen verwerkt in het actieplan Zorg voor de Jeugd. 

Onvoldoende budget jeugdhulp?

De oppositiepartijen GroenLinks, PvdA, SP en PVV maken zich grote zorgen over de tekorten bij gemeenten op hun budget voor de jeugdhulp. GroenLinks en SP willen een onderzoek naar de toereikendheid van het macrobudget jeugd. De VVD vindt het de verantwoordelijkheid van gemeenten om goed te begroten en goed in te kopen. Minister Hugo de Jonge stelt dat gemeenten voldoende budget hebben. 

Moties

Tijdens het debat zijn de volgende moties ingediend:

  1. Verzoek aan de regering om te onderzoeken of gemeenten voldoende budget krijgen van het Rijk voor de uitvoering van de Jeugdwet (34880-5)
  2. Verzoek om de regering om de volumeontwikkelingen in de jeugdzorg mee te nemen in de onderzoeken over de financiële middelen (34880-6)
  3. Verzoek aan de regering om samen met de VNG te onderzoeken wat werkbare en algemeen toepasbare modellen “voor een gezinsarrangement kunnen zijn (34880-7)
  4. Verzoek aan de regering om met de VNG in overleg te gaan over de handreiking van het NJI met als doel om binnen alle gemeenten ondersteuning aan te bieden op het gebied van aanstaand ouderschap (34880-8)
  5. Verzoek aan de regeling om samen met betrokken veldpartijen een inventarisatie te maken van de knelpunten waarmee gezinshuizen te maken hebben en te komen met een actieplan om te zorgen dat meer kinderen met zware ingewikkelde problemen kunnen worden opgevangen in een gezinshuis (34880-9)
  6. Verzoek aan de regering om te onderzoeken hoe de verschillende procedures met betrekking tot klachtbemiddeling en/of geschilbeslechting bij elkaar te voegen en te stroomlijnen zijn met als doel de zorgprofessional zoveel mogelijk te ontlasten (34880-10)

De Kamer stemt op 26 juni 2018 over de ingediende moties.