Onderzoek naar regie en vertegenwoordiging bij een pgb

De minister signaleert dat oneigenlijk gebruik en fraude met het pgb nog steeds voorkomt. Op dit moment vindt de afronding plaats van een onderzoek naar regie en vertegenwoordiging bij een pgb. Begin 2018 zullen de resultaten hiervan bekend zijn en zal de minister aangeven welke stappen hij wil zetten.

Integraal pgb

Begin 2018 komt er een vernieuwd experiment integraal budget. Dit zal een looptijd kennen tot medio 2019. Er zal niet alleen geëxperimenteerd worden met een integraal pgb, maar ook met integrale arrangementen in natura.

Wet minimumloon (Wml) en gevolgen voor pgb

De wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) gaat wijzigen, wat gevolgen heeft voor de hoogte van informele pgb’s. De minister heeft de Tweede Kamer hier reeds over geïnformeerd. De bestaande overeenkomsten van opdracht tussen budgethouders en zorgverleners zullen op termijn moeten worden aangepast. De modelovereenkomst van opdracht is door de SVB inmiddels aangepast. Gemeenten moeten indien nodig acties ondernemen om de (informele) pgb-tarieven in lijn te brengen met de Wml.

Voortgang nieuw pgb-portaal: het PGB2.0-systeem

De inzet is om begin 2018 schaduw te gaan draaien met het nieuwe pgb-systeem door een kleine groep budgethouders. Op basis van de ervaringen zal het systeem verder stapsgewijs worden doorontwikkeld en gefaseerd worden ingevoerd. Met de komst van het nieuwe systeem wil de minister gaan bekijken hoe het beheer van de pgb’s in de toekomst belegd gaat worden. Voormalig staatssecretaris van Rijn heeft eerder aangegeven het beheer te willen beleggen bij een nieuwe, nog op te richten publieke organisatie. Minister de Jonge geeft nu echter aan meer oplossingen te willen bekijken en sluit daarbij dus niet uit dat de SVB deze taak ook in de toekomst blijft uitvoeren.