Gemeenten zijn vanuit de Jeugdwet verantwoordelijk voor jeugdhulp aan alle minderjarige inwoners. In overleg tussen de Rijksoverheid (Justitie en Veiligheid), COA en VNG is begin dit jaar afgesproken dat de organisatie en de inkoop van de jeugdhulp voor asielzoekers per 1 januari 2019 van het COA wordt overgedragen aan gemeenten.

Decentralisatie uitkering

De VNG-subcommissie Jeugd is op 7 maart 2018 akkoord gegaan met het voorstel om de financiële middelen bestemd voor jeugdhulp aan asielzoekerskinderen, van het COA naar gemeenten over te hevelen via een decentralisatie uitkering. Een randvoorwaarde is wel dat het jaar waar de uitkering over gaat, en het moment waarop de aantallen kinderen in een COA-locatie worden gepeild, zo dicht mogelijk bij elkaar moeten liggen.

De commissie vindt het van belang dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn voor minderjarigen in asielzoekerscentra. Daarom moet gevolgd worden wat het jeugdhulp-verbruik is en in hoeverre gemeenten uitkomen met het beschikbare geld. De VNG werkt dit de komende periode uit in overleg met gemeenten, het Ministerie van JenV en COA.