De ouderparticipatiecrèches (opc’s) worden als opvangvorm geformaliseerd in de Wet kinderopvang (Wko). De opc’s krijgen vrijstelling van twee kwaliteitseisen uit de Wko – de opleidingseis voor beroepskrachten en het vastegezichtencriterium – onder beperkingen en voorwaarden die in het Besluit kwaliteit kinderopvang worden neergelegd.

U bent van harte uitgenodigd via www.internetconsultatie.nl uw reactie op de concept wetswijziging kinderopvang te geven. De einddatum van de consultatie is 4 september 2019.