In artikel III van de Verzamelwet VWS 2016 wordt de Jeugdwet gewijzigd. Het gaat om de volgende inhoudelijke wijzigingen:

  • Mandateren bevoegdheid tot het nemen van jeugdhulpbesluiten
  • Regels Jeugdwet van toepassing bij geneeskundige behandeling
  • Verwerken gegevens
  • Verstrekken informatie aan ouder met gezag of voogd

Artikel 7.4.0: persoonsgegevens verstrekken
De Verzamelwet VWS 2016 heeft gevolgen voor de regels die jeugdhulpaanbieders bij het verstrekken van persoonsgegevens aan gemeenten in acht moeten nemen. De uitwisseling van persoonsgegevens krijgt een expliciete wettelijke grondslag.

Het nieuwe artikel 7.4.0 in de Jeugdwet:

  • maakt het voor jeugdhulpaanbieders mogelijk aan het college gegevens te verstrekken, die voor de gemeente noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden zoals bekostiging van jeugdhulp en preventie. 
  • maakt het mogelijk dat jeugdhulpaanbieders gegevens verstrekken aan de gemeente over controle en fraude-onderzoek. 

Ministeriële regeling
In het nieuwe artikel 7.4.0 in de Jeugdwet wordt verwezen naar een ministeriële regeling waarin wordt bepaald tot welke gegevens de verplichting zich ten hoogste uitstrekt en op welke wijze deze gegevens worden verwerkt. Op dit moment is een tijdelijke ministeriële regeling van kracht. Deze wordt binnenkort vervangen door een definitieve ministeriële regeling.

Artikel 7.3.1: Spreekplicht
Ook artikel 7.3.1 wijzigt. Aan het slot van het derde lid wordt toegevoegd: ‘behoudens artikel 7.3.11, vierde en vijfde lid. Artikel 7.3.11, vierde lid, van de Jeugdwet geeft de gezinsvoogd een eigenstandig recht op informatie. Dit betekent dat artsen, en elke andere derde met een beroepsgeheim, desgevraagd en zonder toestemming van de betrokkenen een gezinsvoogd informatie moeten verstrekken (spreekplicht).