Op lokaal niveau werken het onderwijs, de kinderopvang of het peuterspeelzaalwerk en gemeenten vaak al intensief samen. Zo wordt op veel plekken een goede aansluiting tussen opvang en onderwijs georganiseerd, waardoor het kind centraal komt te staan. Helaas zijn deze voorzieningen niet voor alle ouders (financieel) bereikbaar en leggen wet- en regelgeving deze samenwerking allerlei praktische en organisatorische beperkingen op.

Ontwikkelrecht voor ieder kind

We investeren in een ontspannen samenleving en een mooie toekomst voor ons land. Door een ontwikkelrecht van 16 uur per week te introduceren voor kinderen totdat zij naar de basisschool gaan, stimuleren we de ontwikkeling van jonge kinderen én de arbeidsparticipatie van ouders. Extra opvang, bovenop het ontwikkelrecht van 16 uur kan door ouders zelf ingekocht worden.

Het is tevens van belang dat rijke dagarrangementen kunnen worden aangeboden. Om dat te bevorderen krijgt ieder kind op termijn het recht om een minimum aantal uren naar de BSO te gaan. Het advies van de Taskforce onderwijs en kinderopvang wordt gevolgd.

Basisvoorziening

Om dit ontwikkelrecht zo betaalbaar en toegankelijk mogelijk te maken komt er onder regie van gemeenten een basisvoorziening die zo goed als mogelijk dient aan te sluiten op het basisonderwijs.

De mogelijkheden hiertoe worden versterkt door het (wettelijk) mogelijk te maken dat onderwijs- en kinderopvanginstellingen intensief samenwerken of in één organisatie kunnen opgaan. De inrichting van dergelijke voorzieningen is afhankelijk van lokaal maatwerk en de behoeften in buurt of dorp.