Kinderen en jeugdigen met complexe, (psychiatrische) problemen en hun gezinnen hebben doorgaans problemen op verschillende levensgebieden. Voor hulp zijn ze vaak aangewezen op meerdere instanties met een versnipperd zorgaanbod of inefficiënte overlap als gevolg. Door deze samenwerking zijn de drie instellingen in staat om verschillende vormen van jeugdhulp te combineren tot een complementair aanbod, ongeacht bij welke instelling het kind en gezin in behandeling is. Daarnaast delen zij kennis en expertise, en onderzoeken zij mogelijkheden tot verbetering en vernieuwing van de zorg.

Samenwerking
Op dit moment werken de organisaties al samen in de behandeling van cliënten en patiënten met traumaproblematiek en autismespectrumstoornissen. Samen met gemeenten en andere ketenpartners in de regio werken de drie instellingen aan een integrale crisishulp voor jeugdigen in Zuid-Limburg.

Snelle toegang tot betere kwaliteit van zorg
Met dit initiatief beogen de drie instellingen een snelle toegang tot betere kwaliteit van zorg. Kinderen, jeugdigen en hun gezinnen die met meervoudige, complexe hulpvragen bij een van de instellingen worden aangemeld, krijgen indien nodig op elkaar afgestemde hulp van de drie organisaties. Vanuit de hulpvraag van het kind, de jeugdige en het gezin wordt gekeken naar wat men zelf kan en waar hulp bij nodig is. Gezamenlijk wordt één behandelplan opgesteld waarin beschreven staat welke organisatie welk deel van de zorg op zich neemt. Van diagnose naar behandelplan tot aan de daadwerkelijke behandeling werken de partners samen, ongeacht bij welke instelling het kind wordt aangemeld. Er wordt gezorgd voor een coördinerend aanspreekpunt voor het kind, gezin en de verwijzer.

Efficiënte uitvoering
De instellingen verwachten dat de samenwerking een positieve bijdrage zal leveren aan de kwaliteit en beschikbaarheid van zorg, cliënttevredenheid en een efficiënte uitvoering van de hulpverlening.

Samenwerkingsrelaties
De drie instellingen hebben goede samenwerkingsrelaties met andere belangrijke partijen, zoals de lokale jeugdhulp (toegangsfuncties gemeenten en voorliggende voorzieningen), huisartsen, kinderartsen, Veilig Thuis, jeugdzorgplus, justitiële jeugdzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en onderwijs. Mondriaan, XONAR en Koraal Groep zijn onderdeel van netwerken met andere organisaties. De kennis en expertise die wordt ontwikkeld staat ter beschikking van andere samenwerkingspartners.