Op 24 augustus 2015 hebben de inspecties Stap 1 van het toezicht naar Veilig Thuis uitgevoerd bij Veilig Thuis Drenthe. Uit het toezicht bleek dat Veilig Thuis Drenthe aan slechts acht van de 24 verwachtingen voldeed. De inspecties constateerden urgente verbeterpunten ten aanzien van de bereikbaarheid en beschikbaarheid van Veilig Thuis Drenthe en het zicht hebben op de veiligheid van alle leden van gezinnen en huishoudens.

Veilig Thuis Drenthe heeft een verbeterplan opgesteld en de inspecties ontvingen maandelijks cijfers over wachtlijsten en doorlooptijden. Eind december 2015 ontvingen de inspecties de uitkomsten van een interne audit die wezen op een positieve ontwikkeling in de uitvoering van de verbetermaatregelen. Alle verbeterpunten zouden volgens de interne audit per april 2016 gerealiseerd zijn. Op vrijdag 20 mei 2016 hebben de inspecties een hertoets Stap 1 uitgevoerd bij Veilig Thuis Drenthe.

Bevindingen hertoets

Veilig Thuis Drenthe voldoet bij de hertoets nog steeds niet aan zes verwachtingen van de inspecties. De medewerkers van de bereikbaarheidsdienst hebben buiten kantoortijden geen toegang tot het registratiesysteem. Hierdoor kunnen zij niet nagaan of leden van gezinnen en huishoudens bekend zijn bij Veilig Thuis Drenthe en kunnen zij niet de benodigde handelingen verrichten. Veilig Thuis Drenthe heeft geen actueel beeld van de veiligheid van alle leden van gezinnen en huishoudens die op de wachtlijst staan voor onderzoek. Op de wachtlijst voor onderzoek staan meldingen van januari 2016 en meerdere meldingen met een hoge prioriteit. Meldingen uit het registratiesysteem van het voormalige AMK die de onderzoekstermijn van tien weken hebben overschreden zijn niet vermeld op de door de inspecties ontvangen overzichten.

Conclusie

De inspecties stellen vast dat er vanwege de tekortkomingen sprake is van risico’s voor de gezondheid en veiligheid van leden van gezinnen en huishoudens die gemeld worden bij Veilig Thuis Drenthe. Bovendien stellen de inspecties vast dat er onvoldoende vertrouwen is in de aanpak en werkwijze van Veilig Thuis Drenthe om deze tekortkomingen op eigen kracht en binnen redelijke termijn op te lossen.

Verwachtingen

De inspecties verwachten van de GGD Drenthe, als primair verantwoordelijke voor de kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe, dat deze op zo kort mogelijke termijn alle noodzakelijke maatregelen treft op het gebied van de gestelde tekortkomingen met betrekking tot de wachtlijst en de verbeterpunten uit het toezicht Stap 1. In ieder geval:

  • Het op zo kort mogelijke termijn terugbrengen van de wachtlijst en tweewekelijkse opgave van de bestaande wachtlijst;
  • In de tussentijd zicht houden op de veiligheid van alle leden van gezinnen en huishoudens op de wachtlijst;
  • Alle verbeterpunten naar aanleiding van de hertoets Stap 1 voortvarend uitvoeren.
Vervolg

De inspecties zullen tijdens het verscherpt toezicht nauwkeurig monitoren of de aangekondigde verbetermaatregelen worden uitgevoerd en geborgd. De inspecties zullen in deze periode aangekondigde en onaangekondigde bezoeken brengen. Verder verwachten de inspecties naast de tweewekelijkse opgave over de wachtlijst een maandelijkse voortgangsrapportage over de ingezette verbetermaatregelen.