Vorig jaar is in het overhedenoverleg afgesproken dat de zorgstelsels (Wlz, Zvw, Jeugdwet en Wmo 2015) niet als communicerende vaten worden beschouwd, waarbij jaarlijks een financiële herschikking moet gebeuren

Gemeentelijke budgetten Wmo en Jeugd

In het bestuurlijk overleg dit jaar hebben VNG en VWS nogmaals bevestigd om de Wmo en Jeugdbudgetten in de integratie-uitkering Sociaal Domein te behandelen volgens de regels van de Financiële-verhoudingswet en de Code Interbestuurlijke Verhoudingen.
Deze afspraak betekent concreet:   

  • Alleen als er taken voor gemeenten wegvallen of juist taken erbij komen volgen financiële afspraken met het Rijk.
  • Er zijn geen financiële verschuivingen mogelijk tussen de Jeugdwet en de Wmo 2015 enerzijds en de Wlz anderzijds, tenzij de taak van gemeenten verandert. 
Geen budgetwijzigingen in 2016

In het bestuurlijk overleg hebben VNG en Rijk ook ingestemd met het doorschuiven van een aantal mutaties naar de septembercirculaire 2016. Deze mutaties zullen vanaf 2017 tot aanpassingen in het budget leiden. 

Hierbij gaat het om mutaties in het overgangsrecht Volledig Pakket Thuis, VG3, tijdelijk verblijf LVB, K-codes GGZ-B 18-23 jarigen, doorstroom GGZ-B, aflopen overgangsrecht Wlz-indiceerbaren en quasi Wlz-indiceerbaren.

  • Deze mutaties betreffen taken die voor gemeenten wegvallen of erbij komen doordat groepen cliënten feitelijk in een ander domein terecht komen of kwamen. De mutaties hebben dus te maken met verkeerde veronderstellingen in de budgettoedeling (‘foutieve startstreep per 1 januari 2015′).
  • Als er zich bij de uitvoering van beleid meevallers of tegenvallers voordoen bij gemeenten, Wlz en Zvw, dan is er dus geen sprake van communicerende vaten en is dat geen aanleiding voor budgetwijzigingen.