De KNMG heeft, namens de artsencoalitie, in een position paper aan de Vaste Kamercommissie VWS gewezen op het belang dat het onderwerp kindermishandeling en huiselijk geweld op de agenda blijft staan. Zij noemt de inzet op preventie daarbij cruciaal.

De KNMG heeft de brief opgesteld naar aanleiding van het aankomende algemeen overleg over huiselijk en kindermishandeling op 19 maart.

De artsencoalitie maakt zich grote zorgen dat de (jeugd)zorgketen overbelast is. Zij is blij met initiatieven gericht op preventie om te voorkomen dat kinderen in de zorgketen terecht komen, zoals de toezegging van de minister om 2,5 miljoen extra subsidie voor het project Kansrijke Start vrij te maken.

“Gemeenten hebben een preventieprogramma dat is in te kopen, genaamd ‘VoorZorg’, ‘gericht op jonge vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind en te maken hebben met een opeenstapeling van problemen’. Dit is effectief gebleken, maar gemeenten zijn niet altijd in staat om dit in te kopen en/of prioriteit aan te geven”, zo schrijft de KNMG in haar position paper.

Daarnaast roept de KNMG op om de financiering te regelen voor het inroepen van externe expertise (indien nodig) bij een casusoverleg over kindermishandeling en huiselijk geweld.

Artsencoalitie

De artsencoalitie is een samenwerking tussen verschillende artsenorganisaties in de aanpak tegen kindermishandeling en huiselijk geweld en bestaat uit vertegenwoordigers van Jeugdartsen Nederland (AJN), de Federatie Medisch Specialisten (FMS), de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), de Nederlandse Vereniging Spoedeisen Hulp Artsen (NVSHA), de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), de Vereniging Vertrouwens Artsen en huiselijk geweld (VVAK) en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG). AJN en VVAK vallen onder de koepel KAMG.