Vandaag is het Prinsjesdag. De Miljoenennota en de Rijksbegroting voor het Ministerie van VWS 2024 werden bekendgemaakt. Hieronder staan de Jeugdwet (gerelateerde) onderwerpen waar aandacht voor is in de begroting. Deze ontwikkelingen waren eerder al aangekondigd.

In totaal wordt in 2024 € 1,45 miljard extra beschikbaar gesteld voor jeugdzorg.

Hervormingsagenda Jeugd

Met de Hervormingsagenda Jeugd wordt gewerkt aan betere en tijdige zorg en ondersteuning op de juiste plek en een beter beheersbaar (en daarmee duurzaam) jeugdhulpstelsel. Bij de uitwerking van de noodzakelijke hervormingen worden vijf leidende principe gehanteerd.

 1. Passende zorg is beschikbaar voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren.
  O.a. het terugdringen van het gebruik van residentiële jeugdhulp (open driemilieus en gesloten jeugdhulp) en de residentiële jeugdhulp transformeren naar kleinschalige voorzieningen.
 2. Versterken veerkracht van kinderen en gezinnen in hun normale dagelijkse leven.
  Voor jongeren wordt onder meer extra ingezet op zichtbaar en vindbaarheid van professionele laagdrempelige ondersteuning en het welbevinden van jongeren op school waarvoor een bedrag van € 1,1 miljoen aan subsidie wordt verleend in 2024.
 3. Minder marktwerking, meer samenwerking en betere inkoop van zorg.
  Zorg die regionaal of landelijk slechts voor een aantal kinderen nodig is moet ingekocht worden op de schaal waar deze zo simpel en effectief mogelijk georganiseerd kan worden. De regionale inkoop van vormen van specialistische zorg wordt daarom verplicht. Een beperkt aantal zorgvormen vraagt om organisatie op landelijke schaal, omdat deze zorg hoogspecialistisch is en weinig voorkomt. Tevens wordt vastgelegd welke gemeenten samenwerken in welke jeugdregio. Eind 2023 wordt het wetsvoorstel ‘Wet verbetering beschikbaarheid zorg voorjeugdigen’ hiertoe ingediend bij de Tweede Kamer.
 4. Verbetering kwaliteit en effectiviteit van jeugdzorg.
  Ook in 2024 stelt VWS middelen beschikbaar om te komen tot eenvoudigere uitvoering en inkoop, minder administratieve lasten en de aanpak van doorgeschoten marktwerking. In het verlengde van de afspraken over regionale samenwerking bevat de Hervormingsagenda voorstellen om de inkoop, administratie, uitvoering en verantwoording verdergaand te harmoniseren en te standaardiseren met als sluitstuk het vaststellen van landelijke tarieven voor de specialistische zorg.
 5. Jeugdzorg als effectieve samenwerkingspartner
  Elke jeugdhulpregio heeft een regionaal expertteam. De belangrijkste taken van dit team zijn: 1. Vooriedere jeugdige en het gezin uit de regio een passende oplossing met perspectief, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag; 2. Een bijdrage leveren aan een lerend jeugdstelsel door te leren van casuïstiek. In 2024 wordt wettelijk vastgelegd dat elke jeugdhulpregio een dergelijk team moet organiseren (voor zover dit nog niet het geval is).