De instellingen durven hun betalingsachterstanden niet openbaar te maken, omdat ze bang zijn dat banken of gemeenten er verdere consequenties aan zullen verbinden. Als het onderzoek landelijk wordt doorgetrokken, zal de uitkomst zijn dat vier op de tien jeugdhulpaanbieders lijdt onder betalingsachterstanden. De meeste jeugdhulpinstellingen denken dat de meeste problemen komen door de administratieve lasten. Hierdoor hebben ze meer personeel moeten aannemen om contracten af te sluiten en tevens achter het openstaande geld aan te zitten.

Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Vereniging Orthopedische Behandelcentra hebben inmiddels ook aan de bel getrokken. Want, zo zeggen zij in een brief: “Er zijn inmiddels jeugdhulpaanbieders die in acute financiële nood verkeren. Vallen zij om, dan vallen er gaten in de jeugdhulp.”