Actieplan en Kwaliteitskader van de Commissie Azough

Eind 2014 verscheen het Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd: ‘Hun verleden is niet hun toekomst’ van de Commissie Azough. Aanleiding voor het actieplan was dat, hoewel er steeds meer slachtoffers van loverboys/mensenhandel zijn, er nog geen integrale ketenaanpak voor slachtoffers was. Vervolgens stelde de Commissie Azough het Kwaliteitskader voor jeugdhulporganisaties die gespecialiseerde opvang en hulp bieden aan meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel’ op. Dit kwaliteitskader geeft jeugdhulpaanbieders handvatten voor het bieden van deze gespecialiseerde, residentiële opvang.

Aanbieders gespecialiseerde residentiële opvang aan slachtoffers van loverboys/mensenhandel
Voorafgaand aan het toezicht onderzocht de inspectie eerst welke jeugdhulpaanbieders gespecialiseerde residentiële opvang bieden aan (vermoedelijke) meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel. Hier bleek namelijk geen volledig overzicht van te zijn. De inspectie heeft bij twintig jeugdhulpaanbieders, waarvan bekend is dat zij zich op deze doelgroep richten, telefonisch navraag gedaan of zij deze hulp bieden. Het toezicht wordt uitgevoerd bij de dertien jeugdhulpaanbieders die hebben aangegeven gespecialiseerde residentiële hulp te bieden.

Het onderzoek

Het onderzoek richt zich op de kwaliteit van de gespecialiseerde hulp aan (vermoedelijke) slachtoffers van loverboys/mensenhandel Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van het Toetsingkader Verantwoorde hulp voor jeugd (met verblijf). Dit toetsingskader bestaat uit vijf thema’s: uitvoering hulpverlening, veiligheid, leefklimaat, cliëntenpositie en organisatie. In dit onderzoek sluit de inspectie nauw aan bij de kernelementen uit het kwaliteitskader van de Commissie Azough.

Het onderzoek vindt plaats in de periode juni-november 2017. Van elk onderzoek wordt een instellingsrapport gemaakt. Alle rapporten worden op de website van de Inspectie Jeugdzorg gepubliceerd. Op grond van de dertien instellingsrapporten maakt de inspectie een geaggregeerd rapport. Dit eindrapport wordt in de eerste maanden van 2018 gepubliceerd.