In januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. Sinds die tijd zijn de IJZ en de IGZ samen verantwoordelijk voor het toezicht op de jeugdhulp. De jarenlange samenwerking tussen beide inspecties is daardoor intensiever geworden. Het is een logische stap om als één organisatie verder te gaan. Dat is efficiënter en effectiever en dus beter voor het toezicht op de jeugdhulp.

De minister en staatssecretaris van VWS stemmen in met het voornemen om te gaan fuseren. De departementale ondernemingsraad en de ondernemingsraden van de beide inspecties, staan positief tegenover dit voorgenomen besluit. De voorbereiding van de fusie start nu. De fusie is rond als er enkele wetten zijn aangepast. De naam van de nieuwe inspectie wordt Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.