Het algemene oordeel over de wijze waarop justitiële jeugdinrichting (JJI) Lelystad omgaat met de sanctietoepassing is overwegend positief. De belangrijkste verbeterpunten liggen er op het gebied van omgang, interne veiligheid, maatschappijbeveiliging en organisatieaspecten. Ook zien de inspecties mogelijkheden tot verbetering in het monitoren van uitval van activiteiten en klachtafhandelingstermijnen, de compleetheid van het eerste perspectiefplan en de tijdigheid van het tweede perspectiefplan. Dit blijkt uit een doorlichting van de JJI Lelystad in november 2014.

Aanbeveling

JJI Lelystad is de zevende JJI van in totaal negen die op deze wijze is geïnspecteerd. De Inspecties constateren dat het meerdere inrichtingen niet lukt om perspectiefplannen van jongeren tijdig vast te stellen en te bespreken met de jongeren en zijn ouders of verzorgers. In eerdere rapporten deden de Inspecties hierover al een aanbeveling aan de JJI’s en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Het is nog altijd noodzakelijk om hier (landelijk) aandacht aan te besteden. Ook het opleidingsniveau van groepsleiders naar hbo-niveau blijft ver achter op de landelijke doelstellingen van DJI uit 2010.

Ziekteverzuim

Tot slot is er in JJI Lelystad, evenals in andere JJI’s, sprake van een hoog ziekteverzuim. Vooral onder groepsleiders. De afzonderlijke inrichtingen hebben een actief ziekteverzuimbeleid. Met veel inspanning levert dat resultaat op, maar nog niet voldoende. Desondanks lukt het JJI Lelystad om het verzuim op te vangen en leidt dit in dit geval niet tot uitval van (delen van) het dagprogramma.