De Kinderombudsman gaat op grote schaal onderzoeken hoe de toegang tot de zorg en de kwaliteit van deze zorg in de praktijk is gewaarborgd. Doel van het onderzoek is te monitoren of kinderen en hun ouders na 1 januari 2015 in de praktijk de toegang tot jeugdhulp weten te vinden en of de ondersteuning, hulp en zorg die zij ontvangen van voldoende kwaliteit is en passend bij wat zij nodig hebben. Dit geldt zowel voor kinderen die nu zorg ontvangen als voor nieuwe toetreders.

Rapportage

Het onderzoek van de Kinderombudsman moet inzichtelijk maken voor welke groepen kinderen de invoering van de Jeugdwet zorgvuldig verloopt en voor welke groepen kinderen deze nieuwe werkwijze problemen geeft. Voor dit onderzoek zullen jongeren in het hele land bevraagd worden over hoe zij de zorg ervaren. Dit grootschalige onderzoek zal in 2015 iedere 4 maanden een rapportage opleveren. De Kinderombudsman zal vanuit zijn onafhankelijke positie aanbevelingen doen aan de Rijksoverheid en aan gemeenten.

Vinger aan de pols

De Kinderombudsman staat achter de visie en uitgangspunten van nieuwe Jeugdwet, maar signaleert tegelijkertijd ook risico’s. Het tempo waarop de decentralisatie is ingevoerd was hoog. Daarnaast gaat de stelselwijziging gepaard met bezuinigingen. Dit maakt dat de Kinderombudsman zich zorgen maakt over het functioneren van de toegang en de kwaliteit van de aan kinderen en jeugdigen geboden hulp. Dit onderzoek zorgt ervoor dat de Kinderombudsman vinger aan de pols kan houden.

Onafhankelijk advies

De onafhankelijke Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd had tot 31 december 2014 de taak om de transitie van de jeugdhulp naar gemeenten te monitoren. Nederland heeft het Internationale verdrag voor de Rechten van het Kind getekend en is daarmee de verplichting aangegaan om zich aan de bepalingen uit het verdrag te houden. De Kinderombudsman heeft vanuit zijn wettelijke opdracht de taak te bewaken dat de rechten van jongeren tot 18 jaar worden gerespecteerd door overheidsinstanties en door privaatrechtelijke organisaties. De Kinderombudsman adviseert de regering en het parlement over wetgeving die en beleid dat de rechten van jongeren raakt. Hij doet dit vanuit een onafhankelijke positie.