Als zorgaanbieders facturen naar gemeenten sturen zonder duidelijk wordt welke zorg wordt verleend, ‘kunnen en mogen gemeenten deze rekening niet betalen’, schrijven de bewindslieden aan de Tweede Kamer. Ook moet het burgerservicenummer (BSN) van de cliënt op de factuur worden gezet. ‘Publieke middelen dienen door de gemeente rechtmatig te worden uitgegeven en hiervoor controleert de accountant onder meer de uitgaven en de jaarrekening. Hiervoor moet een gemeente weten voor wie en waarvoor publieke middelen worden ingezet.’

Kamer gepasseerd

Via een tijdelijke ministeriële regeling worden zorgaanbieders op korte termijn verplicht medische gegevens aan gemeenten te verstrekken. Vorige week werd duidelijk dat het kabinet niet wil wachten op de zogeheten Veegwet, maar dit uitvoeringsprobleem zo snel mogelijk wil oplossen. Het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) heeft onder strikte voorwaarde met de tijdelijke ministeriële regeling ingestemd. Een ministeriële regeling hoeft niet door de Kamer. De Kamer voelde zich gepasseerd en eiste vorige week opheldering van de staatssecretarissen. Die is er nu gekomen.

 Noodzakelijk

‘Directe inwerkingtreding van de tijdelijke regeling is noodzakelijk, om te voorkomen dat jeugdhulpaanbieders in betalingsonmacht komen te verkeren’, schrijft Van Rijn in antwoord op Kamervragen van D66-Kamerlid Vera Bergkamp. De regeling is vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Veegwet en de definitieve ministeriële regeling. De Veegwet wordt wel in de Kamer behandeld.

Geen andere oplossing

Volgens Bergkamp, maar ook het CDA-Kamerlid Mona Keijzer, zijn er andere oplossingen voor het betalingsprobleem, waarbij het medische beroepsgeheim en de privacy niet in get geding komen. Van Rijn stelt echter dat met het Cpb en gemeentekoepel VNG verschillende opties zijn besproken. ‘In het bestuurlijk overleg van 25 juni zijn hierover afspraken gemaakt. De voorgestelde oplossing is de uitwerking van deze afspraken. Inmiddels hebben zowel het Cbp als de VNG en de aanbieders aangegeven akkoord te zijn met de gemaakte uitwerking.’

Te ver

‘Kabinet heeft lak aan Tweede Kamer’, constateert Bergkamp in een tweet na de beantwoording van haar Kamervragen door Van Rijn. De Privacy Barometer – fel tegenstander van de tijdelijke ministeriële regeling – vindt dat met alleen het vermelden van het BSN of de naam van de jongere tot betaling kan worden overgegaan. ‘Met een definitieve regeling kan dan worden bekeken met welke gegevens de factuur achteraf moet worden aangevuld’, stelt de privacy-waakhond op zijn website. De tijdelijke regeling gaat veel te ver. Gemeenten krijgen dan onder meer ook gegevens over de diagnose van de jongere. Bij ondertoezichtstelling wordt het nummer bekend van de rechterlijke uitspraak hierover, ‘zodat elke ambtenaar details over de zaak kan terugzoeken en wat daar is gezegd’, aldus de Privacy Barometer. De waakhond meent dat de regeling strijdig is met de Jeugdwet.