Gemeenten zijn wettelijk verplicht in hun beleid aan te geven hoe zij het tot stand brengen en uitvoeren van familiegroepsplannen bevorderen. Verschillende gemeenten hebben de mogelijkheid een familiegroepsplan op te stellen ook vastgelegd in de verordening. Een aantal transitiemanagers zegt dat het familiegroepsplan in de verordening is geregeld maar nog weinig wordt toegepast.

Onbekendheid en vrijblijvendheid

Dat het familiegroepsplan nog weinig wordt opgesteld kan te maken hebben met de relatieve onbekendheid en vrijblijvendheid (niet verplicht). Verder wordt in veel gevallen volstaan met het ondersteuningsplan waarbij de gezinnen ook betrokken worden. Het familiegroepsplan moet zich in de praktijk nog verder ontwikkelen.

Recht, geen plicht

De jeugdige, ouders en direct betrokkenen hebben het recht om zelf een plan te maken, maar het is geen plicht. Als zij geen plan maken, doet de professionele hulpverlening dat. De gemeente moet het familiegroepsplan faciliteren.