De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft deze wijzigingen opgenomen in de Veegwet VWS 2015 naar aanleiding van een brief van het CBP van maart 2015. In deze brief wees het CBP erop dat in de Jeugdwet het doorbreken van de geheimhoudingsplicht om persoonsgegevens te verstrekken voor de bekostiging van jeugdhulp niet goed is geregeld. Er is een expliciete en specifieke verplichting nodig voor jeugdhulpverleners om de geheimhoudingsplicht te doorbreken, aldus het CBP.

Expliciete verplichting

Een van de voorgestelde wijzigingen van de Jeugdwet is dat ‘bekostiging’ als doel voor de verwerking van gegevens door gemeenten is toegevoegd. Maar daarmee is er nog steeds geen expliciete wettelijke verplichting voor jeugdhulpverleners om persoonsgegevens – waaronder bijzondere persoonsgegevens en het BSN – voor dit doel te verstrekken aan gemeenten.

Daarnaast gaan de voorgestelde wijzigingen alleen over verwerking van persoonsgegevens bij declaraties op individueel niveau. Een verplichting om de geheimhoudingsplicht te doorbreken moet echter ook gelden bij andere vormen van bekostiging en voor controle.

Specifieke verplichting

Het wetsvoorstel laat het aan betrokken partijen zelf over om te regelen wanneer jeugdhulpverleners persoonsgegevens moeten doorgeven aan gemeenten en welke gegevens dit zijn. Dit leidt niet tot een verplichting, aldus het CBP. De aard en omvang van de verplichting tot verstrekking van persoonsgegevens moet wettelijk worden verankerd.

Ook wijst het CBP erop dat er een uitzondering nodig is voor cliënten in de ggz die bezwaar hebben tegen het verstrekken van hun gegevens aan de gemeente.